دریافت|بررسي عملکرد فارغ التحصيلان رشتة مديريت آموزشي در مديريت مدارس و ضرورت استفاده از آنها و مرور|

بررسي عملکرد فارغ التحصيلان رشتة مديريت آموزشي در مديريت مدارس و ضرورت استفاده از آنها و مروری بر عوامل مؤثر در عدم جذب فارغ التحصیلانبررسي عملکرد فارغ التحصيلان رشتة مديريت آموزشي در مديريت مدارس و ضرورت استفاده از آنها و مرور|30016501|ekn50308977|
این فایل درباره ی بررسي عملکرد فارغ التحصيلان رشتة مديريت آموزشي در مديريت مدارس و ضرورت استفاده از آنها و مرور می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 63

ادبيات تحقيقتحليل بلوم برگ و گرينفيلد دربارة مدير مدرسه نشان مي دهد كه اخلاص عمل مدير، با اعتماد رابطة بسيار نزديكي دارد. اوچي نيز بر اين باور است كه براي فراهم آوردن جوّ اعتماد، رهبر بايد از خود خلوص نيت و آزادمنشي نشان دهد؛ رفتار خود را در لفافه پنهان نكند و قصد صدمه و آزار به كسي را نداشته باشد تا جو اعتماد و اطمينان ايجاد كند. اعتماد مفهوم ظريفي است و تنها در سايه اخلاص عمل و صدق گفتار و كردار حاصل مي شود.هندرسون و هوي بعد از مطالعة جامعي، سه ويژگي مهم را براي اخلاص عمل مدير مشخص كردند: مسئوليت پذيري؛ آلت دست قرار ندادن ديگران؛ و چيره دستي در ايفاي نقش.فروم استدلال كرده است تا صاحبان قدرت دست از قدرت نمايي برندارند؛ مانند موجودات انساني رفتار نكنند؛ و پايه هاي ترس و تهديد را فرو نريزند، جو اعتماد و اطمينان بر سازمان حاكم نخواهد شد.از مديراني كه مسئوليت كارهاي خود را مي پذيرند و از زيردستان بهره كشي و سوء استفاده نمي كنند، در حكم موجودات انساني و نه قدرت شكنان ياد مي شود. رفتار خالصانه و باز رهبر، جوي سرشار از اعتماد و صميميت به وجود مي آورد.در ايجاد اعتماد، چند عامل اثرگذار است: يك راه ايجاد اطمينان معلم به شايستگي مدير يا مشاور، نشان دادن توانايي خود در فراهم آوردن بازخورد مفيد و تشكيل جلسات تبادل نظر مستمر است. به باور اوچي، بدون وجود اعتماد، دقت عمل و صميميت، هيچ سازماني قادر به بقا و رشد نيست. در مدرسه، اعتماد را مي توان با افرادي برقرار كرد كه بفهمند اهداف و مقاصد آنان با اهداف سازمان و همكاران در دارزمدت سازگار است. اين عقيده بر پاية اين فرض استوار است كه اگر شما ندانيد افراد ديگر چه مي كنند؛ زبان آن ها را نفهميد و مشكلاتشان را درك نكنيد؛ نمي توانيد به آن ها اعتماد كنيد. اعتماد از طريق برخوردها و تجارب صنفي، شامل برقراري روابط انساني در بين دانش آموزان،‌ معلم با معلم، مدير با معلم و مدير با دانش آموز به طور صميمانه برقرار مي گردد.مسئولان مجله اي در يكي از كشورهاي خارجي، از 75 مدير موفق و برجسته پرسيدند كه يك مدير قابل اعتماد، چه ويژگي هايي دارد؟ در پاسخ، 147 ويژگي براي مدير قابل اعتماد مشخص شد، كه از آن ميان،‌25 ويژگي مهم استخراج گرديد. پاره اي از اين ويژگي ها عبارت بودند از: كمال؛ ثبات؛ استواري؛ استفاده از قضاوت درست و به هنگام در تصميم گيري؛ امن و قابل اطمينان بودن؛‌ با وجدان و وفادار به قول خود بودن؛ در رفع مشكلات كوشا بودن؛ داشتن حس مسئوليت پذيري؛ داشتن رفتاري الهام بخش؛ داشتن حس تعاون و همكاري؛ و …واقعيت ها حكايت از آن دارد كه جوّ مدرسه، عاملي براي ايجاد اعتماد يا عاملي است كه ايجاد اعتماد را با مشكل رو به رو مي سازد. آزادانه و بي پروا سخن گفتن در فضاي مدرسه و ارتباطات سالم بين فردي، سبب ايجاد جوّ و فضاي اعتماد مي شود. روابط سالم فردي با مشاركت در تصميم گيري مدرسه ارتباط دارد. يك مدير به وجود آورندة جو مدرسه است و ارزش ها،‌ ادراكات و اقدامات او بر رفتار كاركنان اثر مي گذارد. ممكن است يك مدير نبوغ و خلاقيت را تشويق كند يا مدرسه را همچون كارخانه اي اداره كند و با قطع روابط؛ ناديده گرفتن و انكار مشكلات؛ و بي توجهي و بي احترامي به اعتقادات و علايق و احساسات، در جهات ايجاد جو سازماني نامطلوب گام بردارد. شارما به نقل از برست بيان مي كند كه از نظر آماري،‌ ارتباط معناداري بين نمره هاي اعتماد به نفس معلمان و جوهاي باز، آشنا و آزاد وجود دارد. اين همبستگي در جوهاي حمايتي نيز ديده مي شود.مطالعات اوليه (OCDQ) نشان داد كه باز بودن جو مدارس به طور قابل ملاحظه اي به وضعيت عاطفي مدرسه مربوط است. در مدارسي كه جو بازي دارند، دانش آموزان و كادر آموزشي، داراي از خودبيگانگي كمتري هستند، تا مدارسي كه جو بسته دارند. در مقايسه، مدارس باز نسبت به مدارس بسته، مديران قوي تري دارند. اين مديران اعتماد به نفس بيشتري دارند و بشاش، اجتماعي و آگاه اند. كادر آموزشي مدارس باز به اثربخشي خود و مدرسه اعتماد بيشتري دارند و نسبت به مدرسه وفاداري و تعهد بيشتري از خود نشان مي دهند. آندرسون در مطالعه اي دريافت و تعهد بيشتري از خود نشان مي دهند.آندرسون در مطالعه اي دريافت كه مديران و معلمان مدارسي كه داراي جو بسته اند، در مقايسه با مدارسي كه جو بازتري دارند، به طور محسوسي در زمينه هاي تحقير و ستيزه جويي نمره هاي بيشتري گرفته اند. اين بدان معني است كه در مدارسي كه جو بسته دارند، مديران و ملعمان احساس تحقير بيشتري مي كنند و كشمكش و تضاد بيشتري در آن ها وجود دارد. نيكلاس در تحققات خود در سال 1965 دريافت كه مدارس باز در مقايسه با مدارس بسته، به طور مشخص با مشكلات رفتاري كمتري مواجه هستند.براي پاسخ گويي به نيازهاي گوناگون دانش آموزان، معلمان فقط به آزادي عمل و اختيار نياز ندارند. پر واضح است كه اعتماد، در ميزان كارايي سازماني مدارس سهيم است. مالينز و همكاران در سال 1998، پيوند ميان كاركنان و كارايي را مشخص كرده اند و خاطرنشان ساخته اند كه اعتماد معلمان به مدير خود به اندازة ساير همكارانشان، به ميزان كارايي مدارس مرتبط است. اعتماد به همكاران، تأثير شديد و چشم گيري بر موفقيت دانش آموزان مدارس دورة ابتدايي داشته است.با توجه به مطالعات اخير در زمينة اعتماد، مي توان اذعان داشت كه مقولة جلب اعتماد و نهادينه كردن آن در جو و فرهنگ سازماني، نيازمند توجه و دقت به چند امر اساسي است: فردي كه مي خواهد امين و قابل اعتماد باشد، بايد از خود حسن نيت، شايستگي و درستكاري نشان دهد.1 شخص بايد تا آن جا كه ممكن است، قابل پيش بيني باشد؛ با دقت صحبت كند؛ به طور جدي به تعهد خود پاي بند باشد؛ و هرگز فريب كاري نكند.2 صحت و درستي رفتار به پذيرش مسئوليت اعمال و اجتناب از تحريف حقيقت، سبب ايجاد اعتماد مي شود. درستي رفتار به اعتماد مدير بستگي دارد.

مطالب دیگر:
📚آفات موذي و جوندگان ايران📚آفات مهم درختان گردو📚آفت کش ها📚آفت های کارکنان و مدیران📚آگاهي از قرار دادن مصدوم در وضعيتهاي مناسب📚آل تیب Altib📚آلودگی آب ها📚آلودگی صوتی 2📚آلودگی های صوتی در محیط كار📚آلودگی های عفونی در آزمایشگاه و راههای کنترل آن📚آلودگی هوا و تاثیر آن بر گیاهان📚آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش کنترل آن📚آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن📚آلیاژهای حافظه دار📚آلياژهاي هوا فضا📚آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری📚آماده‌سازی بار کوره های بلند در تولید آهن📚آمار تحلیلی📚آمار توصيفي📚آمار خسارت علفهاي هرز در گندم📚آمار دبیرستان فصل 5 نمودار چند بر فراوانی📚آمار در آزمايشگاه📚آمار دوم دبیرستان فصل 5 نمودار چند بر فراوانی📚آمار سوم تجربی جلسه چهارم داده ها📚آمار سوم تجربی جلسه دوم جامعه